28 lutego 2023

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej uzyskanej od TDT

Podmiot wykorzystujący informację publiczną uzyskaną od TDT zobowiązany jest podać źródło informacji i sposób jej ewentualnego przekształcenia.

 

 1. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

TDT nie pobiera opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

 1. Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie

Przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będą brane pod uwagę:

– uzasadnienie szczególnej wagi takiego opracowania dla interesu publicznego;

– prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

– prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

– prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej;

– prawa własności przemysłowej podlegające ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

 1. Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie określa art. 43 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W szczególności – organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie

Wniosek wnosi się do podmiotu zobowiązanego (tu: TDT) w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

– nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych (www.dane.gov.pl);

– są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

– będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

– są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Do pobrania:

  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Odwiedziny:

 

 • Wytwarzający / odpowiadający:Ewa Dorobińska
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:
Data publikacji:28.02.2023 11:17
Ilość wyświetleń:
 • Zaktualizowane 17.05.2023 12:07 przez Ewa Dorobińska
 • Zaktualizowane 17.05.2023 12:07 przez Ewa Dorobińska