14 lutego 2018

Przedmiot działalności

Transportowy Dozór Techniczny (zgodnie z ustawą 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym) zakresem swojego działania obejmuje:

 • urządzenia techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
 • osobowe i towarowe koleje liniowe oraz wyciągi narciarskie,
 • zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
 • urządzenia techniczne na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich urządzenia związane bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbiorniki (cysterny) i dźwignice,
 • urządzenia techniczne w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej.

W zakresie ww. urządzeń TDT:

 1. Przeprowadza badania urządzeń technicznych.
 2. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego, a w szczególności:
  • nadające, zmieniające, zawieszające lub cofające przedsiębiorcom uprawnienia do wytwarzania materiałów i elementów do budowy, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania, naprawiania lub modernizacji tych urządzeń,
  • zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych albo wstrzymujących eksploatację tych urządzeń,
  • dopuszczające urządzenia techniczne do obrotu albo wycofujące te urządzenia z obrotu i wstrzymujące ich wytwarzanie.
 1. Wydaje świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych.
 2. Ustala wymagania techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji oraz opracowuje projekty warunków technicznych dla urządzeń technicznych.
 3. Uzgadnia wymagania techniczne dla importowanych urządzeń technicznych.
 4. Prowadzi ewidencje eksploatowanych urządzeń technicznych.
 5. Analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałej oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.
 6. Inicjuje przedsięwzięcia oraz prace badawcze w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzi w tym zakresie badania diagnostyczne i wykonuje ekspertyzy.
 7. Inicjuje działalności mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
 8. Popularyzuje zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizuje doradztwo w tym zakresie.
 9. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
 10. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej.
 11. Sprawdza kwalifikacje osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

Transportowy Dozór Techniczny realizuje zadania wynikające z:

 • regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID, który jest załącznikiem do Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami (COTIF) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM),
 • umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
 • zaleceń Międzynarodowej Organizacji Transportu Linowego (OITAF),
 • zaleceń i dyrektyw Unii Europejskiej.
 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:07.04.2009
 • Udostępniający
 • Stanowisko:
Data publikacji:14.02.2018 13:50
Ilość wyświetleń:
 • Zaktualizowane 11.05.2021 09:23 przez Mariusz Sagan
 • Zaktualizowane 11.05.2021 09:23 przez Ewa Dorobińska