14 lutego 2018

Przedmiot działalności TDT

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

I. Podstawowa działalność TDT, dozór techniczny, to – zgodnie z ustawą o dozorze technicznym – szereg działań zmierzających “do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach”. Do działań tych należą np. badania okresowe, doraźne i poawaryjne urządzeń technicznych oraz wydawanie decyzji zezwalających lub wstrzymujących ich eksploatację, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, a także przyznawanie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Zgodnie z ustawą dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne, „które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:
a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu”.

Transportowemu Dozorowi Technicznemu podlegają urządzenia techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych, na bocznicach kolejowych, ponadto zbiorniki – w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej.  TDT sprawuje również dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, a także nad urządzeniami związanymi z żeglugą morską i śródlądową, czy znajdującymi się w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych. Dozorowi technicznemu sprawowanemu przez TDT podlegają także osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie.

 

II. Wieloletnie doświadczenie w obszarze odbiorów technicznych TDT wykorzystuje wspomagając przedsiębiorstwa w odbiorach wyrobów hutniczych takich jak wyroby kute, walcowane oraz odlewane, w odbiorach wyrobów będących elementami nawierzchni kolejowej, podkładów drewnianych i betonowych, wyrobów z metali kolorowych, drewna i tworzyw sztucznych, a także rozjazdów kolejowych i ich akcesoriów itp.

TDT realizuje również odbiory techniczne części i zespołów do taboru kolejowego takich jak osie, koła, zestawy kołowe, resory, sprężyny, urządzenia pociągowo-zderzne, elementy hamulcowe, elementy taboru kolejowego.

W zakresie produkcji TDT oferuje pomoc w nadzorowaniu procesów spawalniczych, klejenia, montażu, w poszczególnych fazach budowy pojazdu szynowego oraz jego ważniejszych podzespołów, a także w przeprowadzaniu badań i testów odbiorczych gotowego wyrobu oraz podzespołów i materiałów używanych do jego budowy.

 

III. Ustawa o dozorze technicznym powierza TDT również wykonywanie zadań określonych w ustawach:

 1. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 2. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 3. z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach,
 4. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 5. z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ad.1. Zgodnie z art. 9. 1. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym w sprawach:
a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,
b) warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym,
c) warunków technicznych i badań naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów,
d) świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR”,
e) świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą śródlądową (TDT prowadzi egzaminy na doradcę do spraw przewozu materiałów niebezpiecznych).

Ad. 2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 83. ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest organem właściwym do wydawania, w drodze decyzji i po dokonaniu sprawdzenia, poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami  określonymi  w przepisach wykonawczych.

Zgodnie z art. 84. ust. 2a TDT prowadzi również egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty samochodowego. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego powołuje w tym celu komisję egzaminacyjną.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 70h. 1. wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej świadectwa homologacji typu albo świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Ponadto Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wykonywania zadań z zakresu homologacji, określonych w artykułach 70i-r, 70u-za, 70zc-zf, 70z-zi, 70zn, 70zo-zp, 70zu., 73d. oraz 80bh.

Ad. 3.  Zgodnie z art. 4. ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem krajowym udzielającym homologacji. TDT wykonuje zatem czynności związane z homologacją pojazdów, przedmiotem ich wyposażenia lub części, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów itp.

Ad. 4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wykonuje zadania powierzone mu w art. 23r. ust. 3 ustawy Prawo energetyczne – w ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach określonych w odrębnych przepisach kontroluje spełnienie obowiązku:

1) posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych;
2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a;
3) zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e. [od 1.07.2023 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 255) nastąpi zmiana tego punktu na: zgłoszenia infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e].

Ad. 5.  Zgodnie z art. 18. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny.

Zgodnie z art. 28 badaniom technicznym przeprowadzanym przez TDT podlega również punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji.

 

IV. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu zostało powołane ważne ogniwo dozoru technicznego – Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie. Laboratorium posiada obecnie filię w Warszawie. Do zadań Laboratorium TDT należy wykonywanie badań materiałów, elementów i urządzeń na rzecz TDT i innych jednostek.

 

V. W strukturze TDT działa również Jednostka certyfikująca TDT-CERT, która została powołana Zarządzeniem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z 22 października 2003 r., w oparciu o art. 44 pkt 6 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jednostka certyfikująca TDT-CERT certyfikuje wyroby, systemy zarządzania i kompetencje osób, wspierając ustawowe działania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.

 

VI. W dniu akcesji Polski do UE TDT stał się Jednostką Notyfikowaną o numerze 1468, upoważnioną do oceny zgodności w zakresie aż czterech dyrektyw. Obecnie TDT jako Jednostka Notyfikowana 1468 uczestniczy w procesach oceny zgodności wyrobów z wymaganiami następujących dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej:

 1. Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE)
 2. Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE)
 3. Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE)
 4. Maszyny (2006/42/WE)
 5. Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów (2014/33/UE)
 6. Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)
 7. Koleje linowe (2016/424)
 8. Wyroby budowlane (305/2011)

 

VII. W obecnej strukturze TDT ustalonej w statucie zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury Zarządzeniem nr 17 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. Urz. M.I. 2019, poz. 35) znajduje się także Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT, która oferując szkolenia personelu technicznego wspiera ustawowe działania TDT w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

 

Odwiedziny:

 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:07.04.2009
 • Udostępniający
 • Stanowisko:
Data publikacji:14.02.2018 13:50
Ilość wyświetleń: