28 października 2022

Rejestry i ewidencje TDT

W poniższej tabeli ujęto rejestry, wykazy i ewidencje prowadzone przez Transportowy Dozór Techniczny, podstawy prawne ich prowadzenia oraz zasady i ograniczenia udostępniania informacji w nich zawartych.

Nazwa rejestru lub ewidencji TDTPodstawa prawna, zasady udostępniania danych, ewentualnie miejsce publikacji
Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznychZgodnie z art. 40a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym TDT udostępnia organom administracji publicznej, na ich wniosek, informacje z prowadzonej ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych w zakresie dotyczącym urządzenia technicznego oraz wydanych decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 6 oraz art. 18 ust. 1. Informacje te są przekazywane w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do TDT.
Udostępnianie danych z ewidencji pozostałym podmiotom podlega ograniczeniom wynikającym z innych przepisów prawnych, między innymi z:
1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych,
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa),
5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Rejestr zakładów uprawnionych krajowych i zagranicznychZgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez podmioty posiadające uprawnienie, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie decyzji administracyjnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Transportowy Dozór Techniczny wydaje uprawnienia do wytwarzania, naprawy lub modernizacji zakładom krajowym i zagranicznym w zakresie dotyczącym urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór tej jednostki dozoru technicznego. Rejestr jest opublikowany przez TDT na stronach:
Zakłady uprawnione – krajowe
Zakłady uprawnione – zagraniczne
Rejestr zakładów upoważnionych przez TDT do czynności związanych ze zbiornikami na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2Zgodnie z art.26 oraz art. 31. ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany m.in. zapewnić warunki do bezpiecznego i sprawnego ich wykonania oraz umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia technicznego.
Montaż i demontaż zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2, czynności związane z przygotowywaniem takich zbiorników do badań okresowych prowadzonych przez TDT, a także możliwość przeprowadzania badań okresowych zbiorników LNG w zakresie rewizji zewnętrznej i próby szczelności (bez demontażu zbiornika/-ów) w zakładzie upoważnionym do przygotowywania do badań zbiorników CNG wymaga stosownego upoważnienia z właściwego oddziału terenowego TDT.
Upoważnienie zakładu jest wydawane przez Kierowników oddziałów terenowych TDT po sprawdzeniu zakładu i kompetencji jego pracowników.

TDT publikuje rejestr wydanych, aktualnych upoważnień na stronie:
ZAKŁADY PRZYGOTOWUJĄCE DO BADAŃ
Rejestr wydanych przez Dyrektora TDT świadectw dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (świadectwa ADR)Zgodnie z § 3. ust. 1. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i prowadzi ich rejestr.
Informacje o konkretnych świadectwach dopuszczenia pojazdów ADR udostępniane są takim organom jak: Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Prokuratura czy Urzędy Celno-Skarbowe.
Udostępnianie danych z ewidencji innym podmiotom (na wniosek) podlega ograniczeniom wynikającym z innych przepisów prawnych, między innymi z:
1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych,
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa),
5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych TDT jest organem właściwym do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
Dostęp do danych z rejestru podlega ograniczeniom zawartym w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
Ewidencja doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie umowami międzynarodowymi ADR i RIDZgodnie z art.48 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców, przy czym imię i nazwisko doradcy, data i miejsce wydania świadectwa doradcy, numer świadectwa doradcy oraz data ważności i zakres świadectwa doradcy są ogólnodostępne. TDT zamieszcza je na swojej stronie internetowej:
Lista doradców ADR
Lista doradców RID
Ewidencja ekspertów ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie umową międzynarodową ADNZgodnie z art. 37 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję ekspertów ADN, ekspertów ADN do spraw przewozu gazów i ekspertów ADN do spraw przewozu chemikaliów, przy czym imię i nazwisko eksperta ADN, zakres i numer wydanego odpowiedniego świadectwa eksperta ADN oraz okres ważności odpowiedniego świadectwa eksperta ADN są ogólnodostępne.
TDT zamieszcza je na swojej stronie internetowej:
Lista ekspertów ADN
Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADNZgodnie z art. 50 i 52 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podmioty prowadzące kursy dla doradców ADR, RID oraz kursy na eksperta ADN, podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy, a Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy:
Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN
Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagańTDT prowadzi rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań, o których mowa w § 14 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Rejestr ma charakter dobrowolny i jest opublikowany na stronie:
Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań
Wykaz numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN)Wykaz numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN), dla których Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny lub CARTEST Sp. z o.o. wydał potwierdzenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w §8 lub §9b, 9d, 9f, 9g, 9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Rejestr jest opublikowany przez TDT na stronie:
Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań
Ewidencja wydanych decyzji w sprawach związanych z homologacją pojazdów i ich częściZgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest właściwym w Polsce organem do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów. TDT prowadzi ewidencje wydanych decyzji w zakresie następujących spraw:
1. Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu
2. Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu
3. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
4. Uznanie dopuszczenia jednostkowego
5. Homologacja typu pojazdu
6. Homologacja typu WE pojazdu
7. Uznanie homologacji typu pojazdu
8. Homologacja cząstkowa typu ONZ
9. Homologacja cząstkowa typu WE
10. Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej
11. Końcowa partia produkcji
12. Wydanie decyzji zwalniającej
Udostępnianie danych z powyższych ewidencji podmiotom innym niż organy administracji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawnych, między innymi z:
1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych,
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa),
5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dane o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji znajdują się w centralnej ewidencji pojazdów. Zasady udostępniania informacji z centralnej ewidencji pojazdów szczegółowo opisuje ustawa Prawo o ruchu drogowym.
Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazduZgodnie z art. 70y i 70za ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyznacza w drodze decyzji administracyjnej jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych oraz kontroli zgodności, a minister właściwy ds. transportu ogłasza wykaz jednostek uprawnionych w drodze obwieszczenia.
Aktualny wykaz jednostek uprawnionych jest opublikowany na stronie internetowej TDT:
Jednostki uprawnione

 

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyMariusz Sagan
  • Stanowisko:
Data publikacji:28.10.2022 12:05
Ilość wyświetleń: