29 września 2021

Organ TDT

Zgodnie  art. 45. 1. ustawy o dozorze technicznym organem Transportowego Dozoru Technicznego jest Dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dyrektor kieruje TDT i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor TDT sporządza roczne sprawozdanie z działalności TDT i przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie do dnia 31 maja każdego roku, w celu jego zatwierdzenia.

Zastępców Dyrektora TDT powołuje i odwołuje, na wniosek Dyrektora TDT, minister właściwy do spraw transportu.

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:29.09.2021
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:29.09.2021 08:54
Ilość wyświetleń: