29 kwietnia 2021

Deklaracja dostępności

 

Transportowy Dozór Techniczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej BIP.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
• niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
• brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
• niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Magdalena Kozłowska, magdalena.kozlowska@tdt.gov.pl koordynator ds. zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 506 693 750 bądź 22 490 29 02. Na adres dostepnosc@tdt.gov.pl można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu w nich zawartego. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, określając kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej internetowej
lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
• adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
• treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby
można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez
rozpoznania.

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie
bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie we wtorki w godzinach 13:00 – 15:00.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek siedziby Transportowego Dozoru Technicznego oraz Oddziału Terenowego
Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, w którym interesanci mogą załatwić
sprawę znajduje się przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie. Wejście główne do budynku znajduje
się od ul. Bukowińskiej.
Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W holu
głównym znajduje się recepcja biurowa, w której można pozostawić dokumenty zaadresowane
do Transportowego Dozoru Technicznego i Oddziału Transportowego Dozoru Technicznego w
Warszawie.
Budynek posiada dźwigi osobowe, które zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji. Ciągi
komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp.,
zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.
Toalety dla interesantów i osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym piętrze.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są w garażu podziemnym na
poziomie -02.

2. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Lublinie
znajduje się przy Al. Wincentego Witosa 1 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz
tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Na terenie budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platform.
Na terenie nieruchomościznajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać
osoby niepełnosprawne.

3. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie
znajduje się przy ul. Pocieszka 5 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą
informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na
wózku inwalidzkim.
Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji. Ciągi
komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp.,
zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.
Toalety dla interesantów i osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym piętrze.
Na terenie nieruchomościznajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać
osoby niepełnosprawne.

4. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Katowicach znajduje się przy ul. Cedrowej 8 w Katowicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą
informacyjną na gmachu budynku.
Na terenie budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platform.
Na terenie nieruchomości znajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

5. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku
znajduje się przy ul. Kętrzyńskiego 24b w Gdańsku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz
tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku z poziomu chodnika za pomocą podjazdu. Parking
przy budynku jest nieutwardzony.
Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp. zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.

6. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu znajduje się przy ul. Solskiego 6 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą
informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika.
Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp., zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.
Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym piętrze.
Na terenie nieruchomościznajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać
osoby niepełnosprawne.

7. Budynek siedziby Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Poznaniu
znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 391 w Poznaniu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, nie ma zainstalowanego dźwigu osobowego ani platform.
Na terenie nieruchomościznajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać
osoby niepełnosprawne.

8. Siedziba Oddziału Transportowego Dozoru Technicznego w Szczecinie znajduje się na 4 piętrze
w budynku biurowym przy ul. Teofila Firlika 20 w Szczecinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Budynek posiada dźwigi osobowe, które zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji. Ciągi
komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp., zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.
Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne w budynku.
Na terenie nieruchomości znajduje się utwardzony parking z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

9. Siedziba Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie znajduje się przy ul. Pocieszka 5 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Pomieszczenia laboratorium znajdują się na parterze budynku. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają barier architektonicznych takich jak progi, uskoki itp., zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na parterze.
Na terenie nieruchomości znajduje się utwardzony, ogrodzony parking z którego mogą korzystać
osoby niepełnosprawne.

10. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Łodzi znajduje się na 2 piętrze w
budynku biurowym przy ul. Gdańskiej 136 w Łodzi. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w budynku nie ma dźwigu osobowego ani platform.

11. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Białymstoku znajduje się na 1
piętrze w budynku biurowym przy ul. Cieszyńskiej 3A w Białymstoku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma dźwigu osobowego ani platform.

12. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Kielcach znajduje się na 9 piętrze w budynku biurowym przy ul. Piotrkowskiej 12 w Kielcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy
oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku znajduje się z poziomu chodnika.
Budynek posiada dźwigi osobowe, które zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

13. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Rzeszowie znajduje się na parterze w budynku przy ul. Baczyńskiego 1 w Rzeszowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Zespołu Inspektorów znajduje się utwardzony parking dla interesantów.

14. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Bydgoszczy znajduje się na
parterze w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Budynek posiada dźwigi osobowe, które zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

15. Zespół Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w Olsztynie znajduje się na parterze w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 14 w Olsztynie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz
tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma dźwigu osobowego i platformy. Wejście główne znajduje się po schodach, wejście dla osób niepełnosprawnych jest od strony parkingu z poziomu terenu. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.
Na terenie nieruchomości znajduje się parking dostępny dla klientów.

Do wszystkich budynków stanowiących siedzibę Oddziałów Terenowych i Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego oraz wszystkich pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz na potrzeby Zespołów Inspektorów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

We wszystkich budynkach w których działalność prowadzi TDT jest możliwość załatwienia sprawy zdalnie, w szczególności w których występują utrudnienia w dostępie architektonicznym.

Połączenie z Transportowym Dozorem Technicznym za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe po uprzednim złożeniu wniosku o kontakt za pośrednictwem PJM/SJM.

 

Aplikacje mobilne

TDT obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych

 

Do pobrania:

 

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:29.04.2021 15:53
Ilość wyświetleń:
  • Zaktualizowane 24.11.2022 11:59 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 24.11.2022 11:59 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 05.05.2021 13:49 przez Ewa Dorobińska