1

Dostęp do informacji

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych.

Informacje podlegające udostępnieniu:

  • o statusie prawnym, organizacji, kompetencje, majątek TDT, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,
  • zasady funkcjonowania organu TDT, w tym sposoby załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa,
  • polityka TDT, w tym zamierzenia, projekty aktów normatywnych, programy dotyczące realizacji zadań publicznych,
  • dane publiczne (dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa),
  • majątek publiczny.

Formy udostępniania informacji:

  • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek,
  • udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).
Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania TDT, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres:

Transportowy Dozór Techniczny

Puławska 125
02-707 Warszawa

info@tdt.gov.pl
Telefon: +48 22 4 902 902
www.tdt.gov.pl