Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali Transportowego Dozoru Technicznego – Część 1.