Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

·         uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

·         wglądu do dokumentów urzędowych.


Informacje podlegające udostępnieniu:

·         o statusie prawnym, organizacji, kompetencje, majątek TDT, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,

·         zasady funkcjonowania organu TDT, w tym sposoby załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa,

·         polityka TDT, w tym zamierzenia, projekty aktów normatywnych, programy dotyczące realizacji zadań publicznych,

·         dane publiczne (dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa),

·         majątek publiczny.


Formy udostępniania informacji:

·         ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         udostępnianie na wniosek,

·         udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).
Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania TDT, proszone są o wypełnienie  wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
Ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 12 802
Opublikował:
Publikacja dnia: 14.02.2018
 
wydruk z dnia: 26.05.2020 // bip.tdt.gov.pl