Przedmiot Działalności

Transportowy Dozór Techniczny (zgodnie z Ustawą 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U.2000.122.1321) zakresem swojego działania obejmuje:

·         urządzenia techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,

·         osobowe i towarowe koleje liniowe oraz wyciągi narciarskie,

·         zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,

·         urządzenia techniczne na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich urządzenia związane bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbiorniki (cysterny) i dźwignice,

·         urządzenia techniczne w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej.

W zakresie ww. urządzeń TDT:

1.    Przeprowadza badania urządzeń technicznych.

2.    Wydaje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego, a w szczególności:

o    nadające, zmieniające, zawieszające lub cofające przedsiębiorcom uprawnienia do wytwarzania materiałów i elementów do budowy, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania, naprawiania lub modernizacji tych urządzeń,

o    zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych albo wstrzymujących eksploatację tych urządzeń,

o    dopuszczające urządzenia techniczne do obrotu albo wycofujące te urządzenia z obrotu i wstrzymujące ich wytwarzanie.

3.    Wydaje świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych.

4.    Ustala wymagania techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji oraz opracowuje projekty warunków technicznych dla urządzeń technicznych.

5.    Uzgadnia wymagania techniczne dla importowanych urządzeń technicznych.

6.    Prowadzi ewidencje eksploatowanych urządzeń technicznych.

7.    Analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałej oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.

8.    Inicjuje przedsięwzięcia oraz prace badawcze w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzi w tym zakresie badania diagnostyczne i wykonuje ekspertyzy.

9.    Inicjuje działalności mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.

10.  Popularyzuje zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizuje doradztwo w tym zakresie.

11.  Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.

12.  Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej.

13.  Sprawdza kwalifikacje osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

Transportowy Dozór Techniczny realizuje zadania wynikające z:

·         regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID, który jest załącznikiem do Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami (COTIF) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM),

·         umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

·         zaleceń Międzynarodowej Organizacji Transportu Linowego (OITAF),

·         zaleceń i dyrektyw Unii Europejskiej.

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 14 250
Opublikował:
Publikacja dnia: 14.02.2018
 
wydruk z dnia: 26.05.2020 // bip.tdt.gov.pl