Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wersja archiwalna z dnia 22.04.2009

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:


Informacje podlegające udostępnieniu:


Formy udostępniania informacji:


Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).
Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania TDT, proszone są o wypełnienie  wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
Ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa

info@tdt.pl

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 10 545
Opublikował: Mariusz Sagan
Publikacja dnia: 22.04.2009
 
wydruk z dnia: 17.10.2018 // bip.tdt.gov.pl