Przedmiot Działalności

Wersja archiwalna z dnia 22.04.2009

Transportowy Dozór Techniczny ( zgodnie z Ustawą 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U.2000.122.1321) zakresem swojego działania obejmuje:

W zakresie ww. urządzeń TDT:

 1. Przeprowadza badania urządzeń techniczntch
 2. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego, a w szczególności:
  • nadające, zmieniające, zawieszające lub cofające przedsiębiorcom uprawnienia do wytwarzania materiałów i elementów do budowy, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania, naprawiania lub modernizacji tych urządzeń
  • zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych albo wstrzymujących eksploatację tych urządzeń
  • dopuszczające urządzenia techniczne do obrotu albo wycofujące te urządzenia z obrotu i wstrzymujące ich wytwarzanie
 3. Wydaje świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych
 4. Ustala wymagania techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji oraz opracowuje projekty warunków technicznych dla urządzeń technicznych
 5. Uzgadnia wymagania techniczne dla importowanych urządzeń technicznych
 6. Prowadzi ewidencje eksploatowanych urządzeń technicznych
 7. Analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałej oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.
 8. Inicjuje przedsięwzięcia oraz prace badawcze w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzi w tym zakresie badania diagnostyczne i wykonuje ekspertyzy.
 9. Inicjuje działalności mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
 10. Popularyzuje zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizuje doradztwo w tym zakresie.
 11. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
 12. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej.
 13. Sprawdza kwalifikacje osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

Transportowy Dozór Techniczny realizuje zadania wynikające z :

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 12 024
Opublikował: Mariusz Sagan
Publikacja dnia: 22.04.2009
 
wydruk z dnia: 17.10.2018 // bip.tdt.gov.pl